مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی دانا

یکی از مهم‌ترین مزایای داشتن بیمه تکمیلی قابلیت استفاده از مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی می‌باشد. مراکز درمانی طرف قرارداد هر بیمه به واسطه تفاهم نامه‌ای که با شرکت عقد نموده‌اند به بیمه شدگان آن شرکت خدمات با صدور

بارگذاری بیشتر